Mailing List Archive

[MythTV/mythtv] 1ae034: Restore microsecond logging timestamps.
Branch: refs/heads/master
Home: https://github.com/MythTV/mythtv
Commit: 1ae034bd8ab9ffd8c64eea03a4501e897a246b93
https://github.com/MythTV/mythtv/commit/1ae034bd8ab9ffd8c64eea03a4501e897a246b93
Author: David Hampton <mythtv@love2code.net>
Date: 2021-02-12 (Fri, 12 Feb 2021)

Changed paths:
M mythtv/libs/libmythbase/logging.cpp
M mythtv/libs/libmythbase/logging.h

Log Message:
-----------
Restore microsecond logging timestamps.


_______________________________________________
mythtv-commits mailing list
mythtv-commits@mythtv.org
http://lists.mythtv.org/mailman/listinfo/mythtv-commits